Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Tỉnh Bình Dương có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bình Dương thuộc vùng Đông Nam Bộ là tỉnh kinh tế quan trọng của khu vực Phía Nam. Với tổng diện tích là 2.694,70 km², xếp thứ 44 toàn quốc. Dân số 2.426.561 người, xếp thứ 6 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 09 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 04 thành phố, 01 thị xã và 04 huyện.

Điều Cần Biết bank Squaland
Mua Bán Squaland
Nhà Tốt Squaland
News Squaland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.